Статут ліцею


ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА

п'яте скликання

двадцята сесія

РІШЕННЯ


№ 30 від 28.02.2008


Про перейменування Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" та затвердження нової редакції статуту


Керуючись ст. ст. 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), Цивільним кодексом України (435-15), Законом України "Про освіту" (1060-12) та рішенням обласної ради від 31.03.2005 № 16 "Про розмежування основних функцій щодо здійснення повноважень з управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області" (zp1416001-05) (із змінами та доповненнями), з метою приведення статуту Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник", що є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у відповідність до чинного законодавства Запорізька обласна рада вирішила:

1. Перейменувати Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" в комунальний заклад "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" Запорізької обласної ради.

2. Затвердити статут (нову редакцію) комунального закладу "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" Запорізької обласної ради (додається).

3. Доручити начальнику Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" здійснити необхідні дії щодо реєстрації статуту (нової редакції) в установленому порядку.


Голова ради О.С. Нефьодов


Статут комунального закладу "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" Запорізької обласної ради

(нова редакція)

I. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" Запорізької обласної ради, надалі – Ліцей (колишнє найменування – Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник", статут якого зареєстрований розпорядженням Запорізького міського голови від 24.05.2000 № 486р), статут (нова редакція) якого зареєстрований державним реєстратором 06.11.2011, номер запису № 11031050003022664, є середнім загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня з поглибленим вивченням програми допризовної підготовки юнаків. Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 23.04.2002 № 12 "Про уточнений перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області" (zp0112201-02) Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" входить до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

1.2. Ліцей здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Цивільного кодексу України (435-15), законів України "Про освіту" (1060-12), "Про загальну середню освіту" (651-14), інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів, зокрема Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 (964-2000-п), Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 № 717 (717-99-п), норм податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, рішень Запорізької обласної ради, наказів Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та цього Статуту, який затверджується Запорізькою обласною радою.

1.3. Ліцей є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Запорізькій обласній раді (надалі – Уповноважений орган), а також за галузевою спрямованістю підвідомчим Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

II. Найменування та місцезнаходження Ліцею

2.1. Повне найменування Ліцею: комунальний заклад "Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник" Запорізької обласної ради.

Скорочене найменування Ліцею: КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР.

2.2. Місцезнаходження Ліцею: 69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 570, тел./факс: 226-23-52, 227-00-57.

III. Мета і предмет діяльності Ліцею

3.1. Метою діяльності Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти у поєднанні з військово-фізичною підготовкою юнаків. Створення умов для подальшого вступу до вищих навчальних закладів, зокрема вищих навчальних закладів Міноборони та інших навчальних закладів єдиної системи військової освіти.

3.2. Головними завданнями Ліцею є:

3.2.1. забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

3.2.2. надання вихованцям ліцею (далі – ліцеїсти) освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для повної загальної середньої освіти;

3.2.3. забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної підготовки;

3.2.4. виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації;

3.2.5. підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби;

3.2.6. розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості ліцеїстів, творчого мислення, відчуття потреби і вміння самовдосконалюватися;

3.2.7. формування громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

3.2.8. участь у соціальному захисті дітей-сиріт, дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, учасниками бойових дій, або загинули під час виконання службових обов'язків, дітей з багатодітних сімей.

3.3. Ліцей відповідно до покладених на нього завдань:

3.3.1. створює умови для здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

3.3.2. забезпечує виконання прав і обов'язків опікуна та піклувальника відносно дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування згідно діючого законодавства про охорону дитинства;

3.3.3. забезпечує соціально-побутове обслуговування ліцеїстів: опаленням, освітленням, радіофікацією, водопостачанням в межах норм, затверджених в установленому порядку;

3.3.4. забезпечує медичне обслуговування ліцеїстів; здійснює забезпечення їх життєво-необхідними ліками за переліком, встановленим чинним законодавством України;

3.3.5. забезпечує проживання ліцеїстів у межах встановленої санітарної норми;

3.3.6. забезпечує ліцеїстів необхідним інвентарем, столовим посудом відповідно до норм, затверджених Міністерством соціального захисту населення України;

3.3.7. забезпечує ліцеїстів раціональним чотириразовим харчуванням;

3.3.8. здійснює організацію культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи.

IV. Юридичний статус Ліцею

4.1. Ліцей є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп і фірмові бланки. Права й обов'язки юридичної особи Ліцей набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Участь Ліцею в асоціаціях та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству України, за погодженням з Уповноваженим органом.

4.3. Ліцей несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в межах належних йому грошових коштів відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Ліцей несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України при користуванні земельною ділянкою.

4.5. Ліцей має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судових інстанціях.

V. Комплектування Ліцею

5.1. Прийом до Ліцею проводиться згідно з правилами прийомів до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженими Міносвіти України за погодженням з Міноборони.

5.2. Зарахування вихованців до Ліцею здійснюється з 15 липня за наказом начальника Ліцею на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та результатів вступних випробувань.

5.3. На перший курс Ліцею приймаються діти, які мають базову загальну середню освіту. Перевага в зарахуванні надається юнакам з числа дітей-сиріт, дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов'язків, дітей з багатодітних сімей віком 15 - 16 років за умови позитивного складання вступних іспитів.

5.4. Вступникам, зарахованим до Ліцею, наказом начальника ліцею присвоюється звання "ліцеїст", видається посвідчення встановленого зразка.

5.5. Усі ліцеїсти розподіляються на курси-роти. Рота складається не більше ніж з п'яти взводів з граничною наповненістю 30 чоловік. Навчання здійснюється за класами-взводами.

5.6. У Ліцеї за погодженням з Міністерством оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, МНС України та МВС України можуть створюватись у складі курсу окремі профільні взводи з підготовки ліцеїстів для вступу до відповідних вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти. У разі створення таких взводів командир взводу – офіцер-вихователь призначається від відповідного військового формування.

5.7. У разі потреби ліцеїст може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

5.8. Випускники ліцею одержують атестат про повну загальну середню освіту встановленого зразка, а також нагрудний знак.

VI. Організація навчально-виховного процесу в Ліцеї

6.1. Навчально-виховна, класна, позакласна робота в Ліцеї організовується згідно з відповідними програмами, положеннями та державними стандартами освіти з урахуванням специфічних завдань, поставлених перед Ліцеєм. Військове виховання ліцеїстів здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня, шляхом ознайомлення з життям та бойовим навчанням Збройних Сил, набуття ліцеїстами теоретичних знань і практичних навичок з допризовної підготовки. При цьому враховується необхідність підготовки ліцеїстів до прийняття в майбутньому військової присяги та виконання статутів Збройних Сил.

6.2. Тривалість навчального року в Ліцеї встановлюється відповідно до чинного законодавства з урахуванням перебування ліцеїстів у літньому польовому навчальному таборі.

6.3. Термін навчання у Ліцеї становить 2 роки і розподіляється на 2 курси: перший курс – 10 клас, другий курс – 11 клас. (У разі змін - відповідно до термінів навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеню)

6.4. Основним документом, що регулює навчальний процес, є навчальний план, який включає розрахунок годин на тиждень з предметів навчання та пояснювальну записку. Навчальний план складається на основі базового навчального плану в установленому порядку та затверджується Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за погодженням з Головним управлінням військової освіти Міністерства оборони України.

6.5. Відповідно до навчального плану Ліцею педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні, технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

6.6. У вихованні та навчанні ліцеїстів використовуються різноманітні форми та методи проведення класних і позакласних занять. У ході навчально-виховної роботи проводяться факультативні та гурткові заняття загальноосвітнього та військово-прикладного характеру, спортивні змагання, екскурсії до військових частин, військово-навчальних закладів, музеїв, на підприємства.

Час для факультативних і гурткових занять визначається начальником Ліцею відповідно до державних стандартів освіти, навчальних програм і рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

6.7. Навчальний рік у Ліцеї розпочинається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Структура навчального року та режим роботи встановлюється Ліцеєм самостійно у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Відволікання ліцеїстів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Тривалість канікул протягом навчального року встановлюється Ліцеєм за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Тривалість уроків і перерв встановлюється згідно з діючими нормативами.

Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та затверджується начальником Ліцею. Тривалість навчального тижня щорічно визначається педагогічною радою Ліцею з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

6.8. У Ліцеї встановлюється дванадцяти бальна система оцінювання знань.

Перевідні та випускні екзамени проводяться відповідно до Інструкції про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів України, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

Ліцеїсти, які мають позитивні річні підсумкові оцінки, переводяться на наступний курс.

Ліцеїсти, які протягом навчання не засвоїли навчальної програми, наприкінці півріччя та навчального року за рішенням педагогічної ради Ліцею наказом начальника Ліцею відраховуються з навчального закладу незалежно від того, на якому курсі вони навчалися.

У разі незгоди ліцеїста (його батьків, або осіб, які їх замінюють) з семестровою, річною підсумковою оцінкою йому надається право оскаржити її до ради ліцею у десятиденний термін і скласти екзамен з відповідного предмета.

Питання відрахування з Ліцею за недисциплінованість або низькі моральні якості вирішується педагогічною радою Ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста.

6.9. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.

За результатами державної підсумкової атестації видаються атестати про повну загальну середню освіту за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Випускникам ліцею, які не засвоїли хоча б один із предметів в обсязі державних стандартів освіти і не пройшли державної підсумкової атестації, видається довідка, у якій зазначаються оцінки, в тому числі не задовільні. Атестат про повну середню освіту не видається.

Звільнення ліцеїстів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Ліцеї є: ліцеїсти; керівні та педагогічні працівники, офіцери-вихователі, спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють; батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу; представники підприємств, установ і організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

7.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законом У країни "Про освіту" (1060-12) та цим Статутом.

7.3. Наказом начальника Ліцею на посади старших груп – командирів відділень і старостів класів – заступників командирів взводів, призначаються кращі за організаторськими здібностями, поведінкою та навчанням ліцеїсти, яким присвоюються спеціальні звання: командиру відділення – "віце-сержант", заступникові командира взводу – "старший віце-сержант".

7.4. Правила поведінки ліцеїстів визначаються внутрішнім розпорядком Ліцею.

7.5. Ліцеїсти мають право:

- обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

- користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою Ліцею;

- отримувати інформацію з усіх галузей знань;

- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах:

- особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля; на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

7.6. Ліцеїсти зобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- бережливо ставитися до майна Ліцею;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

7.7. Педагогічні працівники Ліцею, які викладають загальноосвітні предмети, приймаються на роботу та атестуються згідно з діючим трудовим законодавством України. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Працівники приймаються на роботу начальником Ліцею згідно трудового законодавства України .

7.8. Військовослужбовці за їх згодою відряджаються до Ліцею на відповідні посади із залишенням на військовій службі на підставі наказів Міноборони України про їх відрядження до Ліцею.

7.9. Педагогічні працівники Ліцею мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

- участь в роботі педагогічної ради Ліцею;

- підвищення кваліфікації та перепідготовку.

7.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут Ліцею, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку,

- забезпечувати умови для засвоєння ліцеїстами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, військової служби та професії офіцера;

- виховувати повагу до Батьківщини, батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

- додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність ліцеїстів;

- захищати ліцеїстів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- проходити атестацію відповідно до чинного законодавства;

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Ліцею, накази і розпорядження начальника Ліцею.

7.11. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, не виконують посадові обов'язки, умови договору, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

7.12. Для проведення окремих занять, а також керівництва роботою гуртків начальник Ліцею має право залучати в установленому порядку викладачів середніх навчальних закладів, а також кафедри військової підготовки та інших кафедр вищих навчальних закладів (Запорізького Національного технічного університету та ін.).

7.13. Батьки ліцеїстів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Ліцею.

Батьки (особи, які їх замінюють) мають право:

обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування в Ліцеї;

- звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Ліцею;

- захищати в органах громадського самоврядування Ліцею та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані:

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювані належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя;

- шанобливе ставлення до Батьківщини, державної мови, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у Ліцеї.

Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Ліцей надає батькам (особам, які їх замінюють) допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

Батьки (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, Ліцей може виступити позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

VIII. Майно Ліцею

8.1. Матеріально-технічну базу Закладу становлять будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

8.2. Майно Ліцею є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Ліцей володіє, користується та розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Основними фондами Ліцей має право розпоряджатися лише з дозволу Уповноваженого органу відповідно до встановленого порядку.

8.3. Джерелами формування майна Ліцею є:

8.3.1. майно, передане йому Уповноваженим органом;

8.3.2. майно, придбане у інших юридичних осіб;

8.3.3. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

8.3.4. майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

8.4. Вилучення майна Ліцею може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.5. Згідно з чинним законодавством Ліцей повинен мати навчальні, житлові, адміністративно-господарські приміщення, об'єкти навчально-матеріальної бази, що забезпечують розміщення ліцеїстів і проведення навчально-виховної роботи.

8.6. Ліцей в установленому законодавством порядку забезпечується навчальним озброєнням, військовим майном, приладами та посібниками з допризовної підготовки юнаків та речовим майном.

8.7. Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення фізичними або юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, відшкодовуються йому відповідно до чинного законодавства України.

8.8. Відчуження майна, що закріплено за Ліцеєм на праві оперативного управління, здійснюється за попередньою згодою Уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства України і у порядку, затвердженому рішенням Запорізької обласної ради. Кошти, одержані від відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, зараховуються до обласного бюджету.

8.9. Ліцей має право надавати в оренду майно, що закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України і у порядку, визначеному рішенням Запорізької обласної ради.

IX. Фінансово-господарська діяльність Ліцею

9.1 Заклад є неприбутковою бюджетною організацією та утримується за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до чинного законодавства. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі кошторису. Кошторис і план асигнувань складається і затверджується відповідно до чинного законодавства.

9.2. Джерелами формування кошторису Ліцею є:

9.2.1. кошти обласного бюджету у розмірі, передбаченому кошторисом Ліцею;

9.2.2. власні надходження, отримані згідно з чинним законодавством України;

9.2.3. кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних пожертвувань;

9.2.4. кошти, отримані за надання платних послуг, згідно чинного законодавства;

9.2.5. доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

9.2.6. інші кошти, набуті на підставах, не заборонених законодавством України.

9.3. Заклад має заборону отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

9.4. У разі припинення ліцею (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) він має здійснити передачу активів за рішенням Уповноваженого органу одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

9.5. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.6. Кошти спеціального фонду, не використані Ліцеєм у поточному році, не вилучаються і використовуються наступного року.

Власні надходження (прибутки) Ліцею використовуються відповідно до чинного законодавства України (виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом Закладу).

9.7. Взаємодія Ліцею з іншими закладами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів.

9.8. Для досягнення своїх цілей і завдань Ліцей має право:

  • укладати від свого імені різного роду цивільно-правові угоди, виступати позивачем і бути відповідачем у судах;
  • здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

9.9. Ліцей визначає свої штати, виходячи з потреби та встановлених нормативів.

9.10. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований Заклад.

9.11. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до законодавства.

X. Міжнародне співробітництво

10.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у межах освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

XІ. Права та обов'язки Ліцею

11.1. Ліцей має право:

11.1.1. здійснювати придбання матеріальних цінностей;

11.1.2. самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку у відповідності зі своїми завданнями і цілями;

11.1.3. користуватися пільгами, які, згідно з законодавством України, надані загальноосвітнім навчальним закладам;

11.1.4. для підвищення якості своєї діяльності, самостійно, але відповідно до напрямків використання коштів, визначених чинним законодавством України, використовувати кошти, отримані Ліцеєм у вигляді добровільних пожертвувань або набуті на інших законних підставах;

11.1.5. самостійно укладати договори (контракти) з юридичними та фізичними особами;

11.1.6. проходити в установленому порядку державну атестацію;

11.1.7. визначати варіативну частину робочого навчального плану;

11.1.8. використовувати різні форми морального і матеріального заохочення для учасників навчально-виховного процесу;

11.1.9. за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації створювати структурні підрозділи, які діють на підставі Положень, що затверджуються начальником Ліцею, та наділяються майном Ліцею;

11.1.10. розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

11.2. Обов'язки Ліцею:

11.2.1. вести свою діяльність відповідно до законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, наказів Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, рішень Запорізької обласної ради та цього Статуту;

11.2.2. планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної освітньої політики в Запорізькій області з дотриманням державних стандартів освіти;

11.2.3. створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

11.2.4. забезпечувати своєчасну сплату податкових і інших обов'язкових платежів відповідно до умов своєї діяльності та чинного законодавства України;

11.2.5. дотримуватися договірних зобов'язань з юридичними та фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами;

11.2.6. розробляти і реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників;

11.2.7. акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Ліцею у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом;

11.2.8. здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

11.2.9. забезпечувати своєчасне введення в експлуатацію придбаного обладнання.

XIІ. Управління Ліцеєм

12.1. Управління Ліцеєм здійснює начальник. Кандидатура на посаду начальника Ліцею повинна відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим чинним законодавством.

12.2. Начальник призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Запорізької обласної ради.

12.3. Навчально-методичне керівництво Ліцеєм з військових питань здійснює Головне управління військової освіти Міністерства оборони України.

12.4. Начальник самостійно вирішує питання діяльності Ліцею, за винятком тих, що віднесені до компетенції Уповноваженого органу, Головного управління військової освіти Міноборони та Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

12.5. Начальник Ліцею:

12.5.1. без доручення діє від імені Ліцею, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

12.5.2. керує діяльністю Ліцею та несе повну відповідальність за її стан та діяльність;

12.5.3. несе відповідальність за якісним та повним укомплектуванням Ліцею ліцеїстами;

12.5.4. організовує, спрямовує і координує навчально-виховний процес, відповідає за його якість та ефективність;

12.5.5. здійснює добір командирів рот – старших офіцерів-вихователів, вчителів, командирів взводів – офіцерів-вихователів, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу;

12.5.6. несе відповідальність за методичну і спеціальну підготовку педагогічного та офіцерського складу Ліцею;

12.5.7. відповідає за моральний стан і дисципліну ліцеїстів, якість їх підготовки та направлення для вступу до вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти;

12.5.8. створює необхідні умови для проведення позанавчальної роботи, організації безпечної життєдіяльності вихованців;

12.5.9. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної та правил техніки безпеки;

12.5.10. контролює дотримання режиму роботи Ліцею, організацію харчування і медичного обслуговування ліцеїстів;

12.5.11. встановлює форму одягу ліцеїстів і правила її носіння;

12.5.12. здійснює прийом і звільнення працівників;

12.5.13. видає накази;

12.5.14. розробляє структуру і штатний розпис Ліцею, визначає функції й обов'язки працівників, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників;

12.5.15. несе персональну відповідальність за виконання покладених на Ліцей завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України;

12.5.16. розпоряджається коштами та іншими цінностями відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

12.5.17. укладає колективний договір з працівниками Ліцею від імені адміністрації Ліцею і несе відповідальність за його виконання в межах своїх повноважень.

12.6. Заохочення та дисциплінарні стягнення щодо начальника Ліцею застосовуються згідно з чинним законодавством України про працю та в порядку, встановленому Уповноваженим органом.

12.7. Заступник начальника Ліцею з навчальної роботи – начальник навчальної частини призначається на посаду з числа офіцерів запасу з урахуванням кваліфікаційних вимог, визначених чинним законодавством, підпорядковується начальникові Ліцею та несе відповідальність за:

- планування, організацію і стан навчальної роботи;

- організацію внутрішнього порядку в Ліцеї;

- організацію викладання усіх навчальних предметів;

- своєчасне забезпечення Ліцею підручниками та наочними посібниками;

- проведення факультативних і гурткових занять;

- забезпечення безпеки життєдіяльності ліцеїстів під час навчального процесу.

12.8. Заступник начальника Ліцею з навчально-методичної роботи призначається на посаду з урахуванням кваліфікаційних вимог, визначених чинним законодавством, підпорядковується начальнику Ліцею та несе відповідальність за:

- планування, організацію і стан методичної роботи;

- організацію і проведення роботи по атестуванню педагогічних працівників Ліцею;

- участь ліцеїстів в олімпіадах різного рівня та конкурсах Малої Академії наук.

12.9. Заступник начальника Ліцею з виховної роботи – начальник відділення виховної роботи призначається на посаду з урахуванням кваліфікаційних вимог, визначених чинним законодавством, підпорядковується начальникові Ліцею і несе відповідальність за:

- планування, організацію та зміст виховної роботи у Ліцеї;

- соціальне та психологічне забезпечення навчання;

- стан дисципліни і повсякденну діяльність ліцеїстів та особового складу Ліцею;

- проведення позакласних заходів, організацію художньої самодіяльності, роботи музеїв, клубів та бібліотеки.

12.10. Заступник начальника Ліцею з матеріально-технічного забезпечення – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення призначається з числа цивільних осіб, як правило, з офіцерів запасу, які мають відповідну освіту та досвід господарської роботи. Він підпорядковується начальникові Ліцею та несе відповідальність за:

- стан господарства Ліцею;

- усі види матеріального забезпечення ліцеїстів;

- збереження майна;

- пожежну безпеку;

- своєчасний ремонт та благоустрій навчальних і житлових приміщень, споруд і територій;

- матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу.

12.11. Для розгляду основних питань навчально-виховної роботи з ліцеїстами у Ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада Ліцею. Її головою є начальник Ліцею. Склад, організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначаються чинним законодавством.

12.12. Повноваження трудового колективу Ліцею реалізуються загальними зборами – вищим органом громадського самоврядування Ліцею, що скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу встановлюється колективним договором.

12.13. У період між загальними зборами діє рада Ліцею, до складу якої обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, ліцеїстів, батьків і громадськості. Повноваження ради Ліцею визначаються чинним законодавством України.

12.14. За рішенням загальних зборів Ліцею може створюватися і діяти піклувальна рада та інші органи громадського самоврядування. Порядок формування та повноваження піклувальної ради визначені чинним законодавством України.

XIIІ. Соціальні гарантії, облік, звітність, контроль

13.1.Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, житла, здоров'я, оплати праці, гарантії обов'язкового медичного страхування та соціального забезпечення працівників Ліцею вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Ліцей здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.

13.3. Начальник та головний бухгалтер Ліцею несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення й достовірність обліку статистичної звітності.

13.4. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

13.5. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів України, Департамент.

13.6. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

13.7. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Ліцею з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства України.

13.8. Контроль за фінансовою та галузевою діяльністю Ліцею здійснюється Департаментом та іншими відповідними органами в межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

13.9. Контроль за статутною діяльністю відповідно до повноважень згідно з чинним законодавством та ефективним використанням майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, здійснюється Уповноваженим органом.

13.10. Держаний санітарно-епідемілогічний нагляд здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

XIV. Припинення Ліцею

14.1. Припинення діяльності Ліцею здійснюється за рішенням Запорізької обласної ради або суду згідно з чинним законодавством України.

14.2. Ліцей втрачає право юридичної особи і визнається таким, що припинив діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

XV. Заключні положення

15.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.